Fri fragt ved køb over kr. 500

Hurtige leverancer

Sikker e-handel

Mine Sider Betingelser

Gennem Ai Eyewears tjeneste Mine sider kan du blandt andet få en oversigt over dine detaljer og dine ordrer.
 

Generelle betingelser for Mine sider
Synsam Group Denmark A/S (CVR-nr. 31058724), Oldenburg Allé 1, 2. sal, 2630 Taastrup (“Ai Eyewear”), tilbyder og er ansvarlig for Mine sider.
 

1. Godkendelse af generelle betingelser og ændringer 
For at oprette en konto på Mine sider skal du godkende disse generelle betingelser. 
Ai Eyewear har ret til at foretage ændringer i de generelle betingelser. Den seneste version af betingelserne er til enhver tid tilgængelig på aieyewear.dk. Hvis vi foretager en væsentlig ændring af betingelserne, vil du blive informeret herom via e-mail eller på Mine sider i god tid, inden ændringen træder i kraft.
Du godkender eventuelle ændringer i de generelle betingelser ved at logge på Mine sider efter, at en ændring er trådt i kraft. Hvis du ikke godkender ændringen, vil du ikke kunne logge på og anvende Mine sider. 

2. Login og elektronisk ID 
Login på Mine sider sker gennem Ai Eyewears hjemmeside (aieyewear.dk), som er tilgængelig på både computer, tablet og mobiltelefon. For at kunne bruge Mine sider kræves det, at du har adgang til internettet. Du er selv ansvarlig for at have nødvendigt udstyr og software, som kræves for at benytte internettet, og for omkostninger forbundet hermed.
Din brugerkonto er personlig. Login sker ved at bruge elektronisk ID i form af NemID. Elektronisk ID er en måde at legitimere sig på en hjemmeside eller i en app. Du får adgang til NemID via din bank. Læs mere om elektronisk ID.
Følg altid anvisningerne fra din bank om brug af NemID. Ai Eyewear lægger til grund, at transaktioner, som udføres efter login på din konto, er blevet udført af dig eller på dine vegne.

3. Tilgængelighed 
Mine sider er som det klare udgangspunkt tilgængelig hele døgnet rundt, alle ugens dage, og for alle Ai Eyewears kunder i Danmark.
Tilgængeligheden kan dog blive reduceret eller bortfalde helt ved eksempelvis driftsstop, planlagt eller akut vedligeholdelse, eller ved generelle problemer med adgang til internettet. Hvis Mine sider ikke er tilgængelig, uanset årsag, kan du få hjælp af vores kundeservice på telefon eller via e-mail.
Ai Eyewear forbeholder sig retten til at lukke Mine sider i perioder for at gennemføre vedligeholdelse og opgraderinger. Information om planlagt vedligeholdelse og/eller opgraderinger bliver offentliggjort på Ai Eyewears hjemmeside.
Desuden forbeholder Ai Eyewear sig retten til at spærre din brugerkonto, permanent eller midlertidigt, ved mistanke om brud på de generelle betingelser, ved andre uregelmæssigheder eller af sikkerhedsmæssige årsager.
Ai Eyewear giver ingen garanti for, at Mine sider er fri for virus eller andre tekniske problemer.

4. Information om cookies
På aieyewear.dk og Mine sider anvendes cookies. Cookies er små tekstfiler, som lagres på den besøgendes computer, mobiltelefon eller tablet. Ai Eyewear bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, og eksempelvis for at holde dig logget ind, når du besøger forskellige sider på Ai Eyewears hjemmeside. Ved hjælp af cookies kan vi også analysere din brug af Mine sider og udvikle tjenesten. Udover nødvendige cookies, indhenter Ai Eyewear dit forudgående samtykke, for at kunne placere yderligere cookies.
Mere information om vores brug af cookies finder du her: aieyewear.dk/cookies

5. Behandling af personoplysninger
For at du skal kunne oprette en konto på Mine sider og benytte dig af de muligheder, som kontoen giver, er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger.
Ai Eyewear er dataansvarlig for de personoplysninger, som du deler med os og som vi behandler i forbindelse med din brug af Mine sider. Vi har gennemført nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger, og enhver behandling sker i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).
Information om vores behandling af vores kunders personoplysninger findes i vores generelle Persondatapolitik
Bemærk, at Ai Eyewear kan fortsætte med at behandle enkelte af dine personoplysninger, selv om du vælger at afslutte din konto på Mine sider. Sådan behandling sker, hvis det er nødvendigt for at kunne levere de tjenester og produkter du køber af os, eller hvis vi er forpligtet til at behandle dine personoplysninger i henhold til loven eller andre i henhold til andre regler, for eksempel bogføringsloven.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte vores persondataansvarlige på følgende e-mailadresse: gdpr.danmark@synsam.com

6. Brugerens forpligtelser og ansvar
Du er ansvarlig for, at oplysningerne du registrerer i Mine sider er korrekte. Hvis du har registreret en e-mailadresse for at modtage beskeder og information, er du ansvarlig for at e-mailadressen er korrekt angivet. Hvis dine kontaktoplysninger ændres, er du ansvarlig for at informere Ai Eyewear om dine nye kontaktoplysninger.
Du forpligter dig til ikke at bruge Mine sider i strid med disse generelle betingelser, gældende lovgivning eller på nogen anden måde, som kan skade Ai Eyewear, vores øvrige kunder eller vores samarbejdspartnere.
Du er ansvarlig for, at ingen uvedkommende anvender dit elektroniske ID til at få adgang til Mine sider. Hvis du mistænker, at uvedkommende har fået kendskab til eller har benyttet dine loginoplysninger, skal du spærre dit NemID og straks informere Ai Eyewear. Hvis du mistænker, at en overtrædelse af lovgivningen har fundet sted, bør du samtidig straks anmelde hændelsen til politiet.
Du er ansvarlig for eventuel tab eller skade, som opstår som følge af, at du har optrådt i strid med de generelle betingelser. Som kunde er du også ansvarlig for uautoriseret brug eller uautoriserede transaktioner, som gennemføres som følge af din uagtsomhed, eksempelvis hvis du ikke i tilstrækkelig grad har beskyttet dine loginoplysninger.

7. Bestillinger, køb og ændringer
For eventuelle køb eller bestillinger, som foretages via Mine sider i Ai Eyewears onlinebutik, gælder Ai Eyewears købs- og leveringsvilkår på https://www.aieyewear.dk/købs-og-leveringsbetingelser.

8. Ansvarsbegrænsninger
Ai Eyewear er kun ansvarlig for direkte tab, der skyldes uagtsomhed fra Aieyewears side.
Ai Eyewear er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab. 
Ai Eyewear er ikke ansvarlig for tab eller skade, som er forårsaget af tjenester leveret af andre end Ai Eyewear, herunder tekniske problemer med NemID eller lignende. Ai Eyewear er heller ikke ansvarlig for tab eller skade, der opstår som følge af driftsstop, planlagt eller akut vedligeholdelse, eller generelle afbrydelser i adgangen til internet, som gør det vanskeligt eller umuligt at få adgang til Mine sider.
Endvidere er Ai Eyewear ikke ansvarlig for tab eller skade, som beror på omstændigheder uden for Ai Eyewear kontrol, herunder som følge af lovgivning, handlinger eller afgørelser af myndigheder, naturkatastrofer, brand, pandemi, oversvømmelser, krigshændelser, lockout, strejke, boykot og blokade, eller andre lignende hændelser. Forbeholdet for strejke, blokade, boykot og lockout gælder, selvom Aieyewear selv er genstand for eller gennemfører lignende tiltag.

9. Varighed og opsigelse
Disse generelle betingelser gælder fra, at du opretter en konto på Mine sider og indtil Ai Eyewear beslutter, at de skal ophøre med at gælde.
Du er til enhver tid berettiget til at lukke din konto på Mine sider. Instruktioner om fremgangsmåden for lukning kan findes på Mine sider. Du kan også kontakte os på hello@aiyewear.dk og oplyse, at du ønsker at lukke din mine sider-konto. Vær opmærksom på, at dét at lukke din konto ikke er det samme som at opsige eventuelle abonnementsaftaler, som du måtte have hos Ai Eyewear. Betingelser for at opsige et abonnement hos Ai Eyewear fremgår altid af de respektive betingelser.
Ai Eyewear er berettiget til at afvikle tjenesten Mine sider med 30 dages varsel. Hvis du har brudt de generelle betingelser eller andre forpligtelser i henhold til de aftaler, som gælder mellem os, ved mistanke om at uvedkommende benytter din konto på Mine sider, eller hvis Mine sider er blevet brugt til, eller ved mistanke om at den vil blive brugt til, strafbar virksomhed eller anden aktivitet i strid med gældende lovgivning eller på anden måde, som kan skade eller påføre tab for Ai Eyewear, vores kunder eller samarbejdspartnere, er Ai Eyewear berettiget til at opsige din konto med øjeblikkelig virkning.
Ai Eyewear er berettiget til at overføre Mine sider til et andet selskab i koncernen (Synsam koncernen), herunder Ai Eyewears rettigheder og forpligtelser i henhold til disse generelle betingelser.

10. Beskeder og information
Du kan kontakte Ai Eyewear på de måder, som beskrives på Mine sider eller som i øvrigt følger af vores hjemmeside. Du er ansvarlig for at modtage beskeder og information, som vi sender til dig. Beskeder og information, som sendes til den e-mailadresse du har angivet, anses for at være modtaget dagen efter, at den blev sendt. Information, som offentliggøres på Mine sider, anses for at være modtaget syv dage efter, at informationen blev offentliggjort.

11. Lovvalg og værneting
Disse generelle betingelser reguleres af dansk ret. Tvister vedrørende fortolkning eller anvendelse af disse generelle betingelser eller Mine sider i øvrigt skal i første omgang forsøges løst i mindelighed mellem dig og Ai Eyewear. Hvis det ikke er muligt at opnå en mindelig løsning, skal tvisten afgøres af Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet eller af de almindelige danske domstole.